Carlo Holse

dk
Carlo Holse
77

15.04

M.€

21

25

anos

ED

Trajetória Carlo Holse

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Samsunspor
Samsunspor
2023/24
33 5 3 4 0 33 33 0 2788 24 6.8 77
Liga Turca
Liga Turca
33 5 3 4 0 33 33 0 2788' 24 6.8 77
Rosenborg BK
Rosenborg BK
2023/24
4 1 0 0 0 4 4 0 360 24 5.9 75
Rosenborg BK
Rosenborg BK
2022/23
17 3 2 0 0 17 17 0 1526 23 7 75
Rosenborg BK
Rosenborg BK
2021/22
37 6 14 2 0 37 33 3 2877 22 7.3 77
Rosenborg BK
Rosenborg BK
2020/21
35 9 7 1 0 35 30 4 2743 22 6.9 74
Rosenborg BK
Rosenborg BK
2019/20
30 5 4 0 0 30 17 13 1582 21 6.1 68
Kobenhavn
Kobenhavn
2019/20
17 0 2 1 0 17 7 10 843 20 5.7 67
Esbjerg
Esbjerg
2018/19
15 3 0 0 0 15 14 1 1225 19 6.9 64
Kobenhavn
Kobenhavn
2018/19
17 2 1 0 0 17 6 11 581 19 5.7 54
Kobenhavn Reservas
Kobenhavn Reservas
2018/19
5 0 3 0 0 5 5 0 406 19 5.6 55
Kobenhavn Reservas
Kobenhavn Reservas
2017/18
7 2 4 0 0 7 6 1 526 18 6.1 47
København Sub 19
København Sub 19
2017/18
11 8 1 2 0 11 9 2 854 18 7.7 47
Kobenhavn
Kobenhavn
2017/18
11 2 0 0 0 11 2 8 205 18 4.7 47
Kobenhavn
Kobenhavn
2016/17
1 0 0 0 0 1 0 1 26 17 4.6 39
København Sub 19
København Sub 19
2016/17
26 7 0 0 0 26 19 7 1847 17 6.8 42
266 53 41 10 0 266 202 61 18389 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Dinamarca Sub-21
Dinamarca Sub-21
2021
4 1 1 0 0 4 1 3 187 21 5.6 70
Europeu Sub21
Europeu Sub21
4 1 1 0 0 4 1 3 187 21 5.6 70
Dinamarca
Dinamarca
2020
0 0 0 0 0 0 0 0 - 21 0 68
Dinamarca Sub-21
Dinamarca Sub-21
2020
6 1 0 1 0 6 4 2 335 21 5.3 68
Dinamarca Sub-21
Dinamarca Sub-21
2019
8 0 0 0 0 8 5 3 466 20 5.2 66
Dinamarca Sub-20
Dinamarca Sub-20
2018
2 1 0 0 0 2 2 0 180 19 6.6 55
Dinamarca Sub-19
Dinamarca Sub-19
2018
3 1 0 0 0 3 3 0 270 18 6.2 47
Dinamarca Sub-19
Dinamarca Sub-19
2017
7 1 0 0 0 7 5 2 504 18 5.6 46
Dinamarca Sub 18
Dinamarca Sub 18
2017
2 2 0 0 0 2 2 0 136 18 5.3 41
Dinamarca Sub-17
Dinamarca Sub-17
2016
7 2 0 0 0 7 7 0 583 16 6.7 36
Dinamarca Sub-17
Dinamarca Sub-17
2015
1 0 0 0 0 1 1 0 90 16 5.5 25
Dinamarca Sub 16
Dinamarca Sub 16
2015
1 0 0 0 0 1 1 0 90 15 5.5 25
41 9 1 1 0 41 31 10 2841 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Rosenborg BK
Rosenborg BK
123 24 27 3 0 123 101 20 9088 24 6.6 75
Samsunspor
Samsunspor
33 5 3 4 0 33 33 0 2788 24 6.4 77
Dinamarca Sub-21
Dinamarca Sub-21
18 2 1 1 0 18 10 8 988 21 6.2 70
Dinamarca
Dinamarca
0 0 0 0 0 0 0 0 - 21 4.7 68
Esbjerg
Esbjerg
15 3 0 0 0 15 14 1 1225 19 6.6 64
Kobenhavn
Kobenhavn
46 4 3 1 0 46 15 30 1655 20 5.4 67
Dinamarca Sub-19
Dinamarca Sub-19
10 2 0 0 0 10 8 2 774 18 6.8 47
Dinamarca Sub-20
Dinamarca Sub-20
2 1 0 0 0 2 2 0 180 19 7.4 55
København Sub 19
København Sub 19
37 15 1 2 0 37 28 9 2701 18 7.5 47
Kobenhavn Reservas
Kobenhavn Reservas
12 2 7 0 0 12 11 1 932 19 6.2 55
Dinamarca Sub 18
Dinamarca Sub 18
2 2 0 0 0 2 2 0 136 18 6 41
Dinamarca Sub-17
Dinamarca Sub-17
8 2 0 0 0 8 8 0 673 16 6.8 36
Dinamarca Sub 16
Dinamarca Sub 16
1 0 0 0 0 1 1 0 90 15 5.5 25
307 62 42 11 0 307 233 71 21230 - - -